Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Λαϊκό" προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω , μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , με έμμισθη εντολή στο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», - 1η ΥΠ.Ε Αττικής. 

Αντικείμενο απασχόλησης:

1. Η εκπροσώπηση του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», υπό την ιδιότητά του ως συνηγόρου και η παράστασή του ενώπιον των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

2. Η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, καθώς και επεξεργασία και γνωμοδότηση επί πράξεων της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το νοσοκομείο. 

3. Η τήρηση με προσωπική ευθύνη αρχείου για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει. 

4. Οι απασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα του νοσοκομείου για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 10 περίπτωση γ΄ του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ………….» και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια