Υπερχρεωμένα - Ρύθμιση χρεών από δύο στεγαστικά και ένα καταναλωτικό δάνειο - Διάσωση κύριας κατοικίας

Ειρ.Καλλιθέας αρ.298/2023 – Υπερχρεωμένα – Ρύθμιση οφειλών της αιτούσας προς τις καθ΄ων πιστώτριες με μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί πέντε έτη – Επιβολή μηνιαίας δόσης 275,21 ευρώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας προς εξυπηρέτηση εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων από δύο στεγαστικά και ένα καταναλωτικό δάνειο. Εξαίρεση από την εκποίηση αγροτεμαχίου έκτασης 3.000 τμ το οποίο ανήκει στην αιτούσα κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό ½.  

"Η μόνιμη αδυναμια πληρωμών και οι συνθήκες που μεταβλήθηκαν και οδήγησαν σε αυτήν (μείωση εισοδημάτων της ίδιας και μακροχρόνια ανεργία του συζύγου της) αποδείχθηκαν πλήρως από την ένδικη αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα. Επιπροσθετως, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα προέβη στη λήψη των ανωτέρω πιστωτικών προϊόντων, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε κατά το χρόνο δανεισμού, χωρίς να μπορεί να προβλέψει, κατά το χρόνο αυτό, ούτε ως πιθανότητα, αφενός με την μακροχρόνια αδυναμία εξεύρεσης εργασίας εκ μέρους του συζύγου της , αλλα και την επελθούσα περικοπή μισθών και συντάξεων, καταστάσεις οι οποίες οφείλονται ως επί το πλειστον στη γενικευμένη δυσχερή οικονομική συγκυρία. Ως εκ τούτου , οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας περί του ότι η αιτούσα δόλια περιήλθε στην κατάσταση αδυναμίας πληρωμών πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι".

(Η αιτούσα εκπροσωπήθηκε από την Αγγελική Βαγενά, δικηγόρο Αθηνών, τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Η απόφαση εδώ

Σχόλια