Υπερχρεωμένα: Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του ΟΑΕΔ, διαδόχου του ΟΕΚ στις διαφορές του ν.3869/2010

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας αρ. 24/2022- Υπερχρεωμένα – Ρύθμιση μηδενικών καταβολών για περίοδο 3 ετών – Εξαίρεση του μοναδικού ακινήτου- κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση – Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του ΟΑΕΔ διαδόχου ΟΕΚ στις διαφορές του ν.3869/2010.

H επίδικη απαίτηση καταβολής από τον αιτούντα του τιμήματος, υπό τον όρο της οποίας τελεί η έκδοση υπέρ εκείνου οριστικού τίτλο, κυριότητας της κατοικίας, παρ΄ότι δεν αναφέρεται ρητά στις προβλεπόμενες στο άρθρ. 1παρ.2 ν.3869/2010, εξαιρείται κατά την κρίση Δικαστηρίου από την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.3869/2010 ως εκ του κοινωνικού κοινωφελούς χαρακτήρα του φορέα της και δεδομένου ότι σκοπός του νομοθέτη και από δικαιοπολιτική άποψη δεν είναι να ικανοποιήσει άνευ ετέρου το ατομικό συμφέρον του οφειλέτη για ελάφρυνση από τα χρέη του , ακόμη και σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Απορρίπτει την αίτηση ως μη νόμιη αναφορικά με τον τρίτο εκ των καθ΄ων (ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων ΟΕΕ και ΟΕΚ). (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια