Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση απόφασης επί έφεσης - Παράλειψη συγκοινοποίησης νομιμοποιητικών εγγράφων για αναγκαστική έκτελεση (ΜΕφΑθ)

Αρ.8/2023 Moν. Εφ. Αθηνών – Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης – Παράλειψη συγκοινοποίησης από την εταιρεία διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις των απαιτούμενων εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει η νομιμοποίησή της για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης ανεστάλη η διαδικασία του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά της κύριας και μοναδικής κατοικίας του αιτούντος, ο οποίος επισπεύστηκε από ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης.

Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε πως η εφεσίβλητη εταιρεία διαχείρισης κατά την επίδοση της επίμαχης επιταγής προς πληρωμή δεν συγκοινοποίησε τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση της αποκτώσας εταιρείας, για την επίμαχη απαίτηση που ενσωματώνεται στον εκτελεστό τίτλο, καθώς δεν συγκοινοποίησε την σύμβαση μεταβίβασης, στην οποία η αποκτώσα εταιρεία στηρίζει τα δικαιώματά της, παρά μόνο περίληψη αυτής, όπως δημοσιεύτηκε στο Ενεχυροφυλακείο, ενώ δεν προσκομίστηκε και κανένα άλλο έγγραφο αποδεικτικό της εκχώρησης της επίμαχης εμπράγματης απαίτησης για την οποία επισπεύστηκε η εν λόγω αναγκαστική εκτέλεση, δεδομένου μάλιστα ότι στα οικεία παραρτήματα των συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης δεν προκύπτει αν η επίδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε στην αλλοδαπή εταιρεία, καθόσον σε αυτή δεν αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της επίδικης σύμβασης, αφού μολονότι αναφέρονται τα ατομικά στοιχεία των αιτούντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΦΜ), τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν στο δανειακό προϊόν και συγκεκριμένα ο αριθμός δανειακής σύμβασης και ο αριθμός λογαριασμού δεν ταυτίζονται με το επίδικο δάνειο. Προσέτι, δεν αναγράφεται και οποιοδήποτε άλλο προσδιοριστικό στοιχείο ικανό να ταυτοποιήσει την μεταβιβαζόμενη απαίτηση με την επίδικη όπως λ.χ. ημερομηνία υπογραφής της επίδικης σύμβασης. Ο ισχυρισμός δε της εφεσίβλητης εταιρείας διαχείρισης ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω η κοινοποίηση ολόκληρων των συμβάσεων μεταβίβασης, αλλά αρκούν τα αποσπάσματα δεν είναι νόμιμος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον επί ειδικής διαδοχής, όπως εν προκειμένω, πρέπει να συγκοινοποιηθεί και ολόκληρη η σύμβαση μεταβίβασης. Ως εκ τούτου, εφόσον η εφεσίβλητη εταιρεία διαχείρισης δε συγκοινοποίησε τα ανωτέρω έγγραφα, ώστε να αποδείξει εγγράφως ότι νομιμοποιείται στη διαχείριση και είσπραξη της ένδικης απαίτησης, μολονότι όφειλε να το πράξει και ανεξαρτήτως της ύπαρξης βλάβης, η κινούμενη από αυτή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης πάσχει από ακυρότητα.

Συνεπώς και δεδομένου ότι πιθανολογήθηκε ότι θα γίνει δεκτός ο σχετικός ως άνω λόγος έφεσης, σε συνδυασμό με το ότι το κατασχεθέν αποτελεί την μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησης περί αναστολής της εκτελέσεως και ανέστειλε, άνευ εγγυήσεως, τον επισπευδόμενο σε βάρος του πλειστηριασμό μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης. (Οι αιτούντες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευστράτιο Νικολακέα)

(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγορικού Γραφείου Νικολακέας και Συνεργάτες, Βαλαωρίτου 4, Αθήνα)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια