Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με πάγια αντιμισθία

Προκηρύσσεται η πλήρωση των εξής θέσεων : - Δύο δικηγόρων παρ’ Εφέταις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν.4194/2013.

α) Ως αντικείμενο της απασχόλησης ορίζονται κυρίως οι εξής τομείς : αα) Διοικητικό Δίκαιο (ιδίως Δημόσιες Συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης, Δημόσιο Λογιστικό, γενικό διοικητικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, δίκαιο φορέων Γενικής Κυβέρνησης) αβ) Ποινικό Δίκαιο (Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα περί την υπηρεσία) αγ) Δίκαιο Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης αδ) Εμπράγματο Δίκαιο αε) Δίκαιο Ακινήτων Θέματα αστικών και εμπορικών μισθώσεων αστ) Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο αζ) Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς αη) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας αθ) Αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση αι) Προστασία Καταναλωτή, Συμβάσεις από Απόσταση, Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες.

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα δικαστήρια περιφέρειας Αττικής και σε ειδικές περιπτώσεις τα δικαστήρια της επαρχίας.

β) Έργο του δικηγόρου αποτελεί : α) η στελέχωση του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης β) η συμβουλευτική νομική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δράσης τους γ) η νομική εκπροσώπηση και γενικότερα η υποστήριξη του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον Δικαστηρίων ή και Δημοσίων Αρχών σε υποθέσεις που του ανατίθενται από τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ δ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων που του έχουν χρεωθεί και η υποβολή έγγραφης προεισήγησης προς τον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ. του ΟΔΑΠ για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ε) η παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας και η τήρηση αρχείου νομοθεσίας και νομολογίας στα θέματα αρμοδιότητας του ΟΔΑΠ στ) η επεξεργασία νομικών θεμάτων και σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ο νομικός έλεγχος διακηρύξεων και συμβάσεων και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων των υπηρεσιών που του χρεώνονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ζ) η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικού αρχείου υποθέσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων η) ότι, άλλο κρίνεται αναγκαίο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης για την προάσπιση των συμφερόντων του ΟΔΑΠ και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

γ) Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Ο έμμισθος δικηγόρος υπάγεται οργανικά στον ΟΔΑΠ και ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τους εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά