Νέοι φορολογικοί κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών που διευκολύνουν τις συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που διευκολύνουν τις συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία για τους πελάτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) και τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση εσόδων για τις δημόσιες επενδύσεις και τις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου είναι δυνατή η άνθηση της καινοτομίας. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές δεν διαθέτουν επί του παρόντος τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση των εσόδων που προέρχονται από τη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία αποτελούν εύκολα αντικείμενο διασυνοριακής διαπραγμάτευσης. Αυτό περιορίζει σημαντικά την ικανότητά τους να διασφαλίζουν ότι οι φόροι καταβάλλονται πράγματι, γεγονός που σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χάνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Η πρόταση θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, απαιτώντας από όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων —ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία τους— να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών που διαμένουν στην ΕΕ. Η οδηγία αποσκοπεί επίσης στον καθορισμό κοινού ελάχιστου επιπέδου κυρώσεων για περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης, για παράδειγμα όταν παρά τις διοικητικές υπενθυμίσεις υπάρχει πλήρης απουσία υποβολής στοιχείων. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθούν οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα, και το πεδίο εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία.

Η πρόταση, η οποία λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ), συνάδει με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ με τίτλο «Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to theCommon Reporting Standard» [Πλαίσιο πληροφόρησης για κρυπτοστοιχεία, καιτροποποιήσεις του κοινού προτύπου αναφοράς].

Το σχέδιο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο Συμβούλιο προς έγκριση. Προβλέπεται ότι οι νέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία, το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. (πηγή: europa.eu)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά