Τροποποίηση Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με το ν.5001/22: Εφαρμογή προϋποθέσεων της ομοδικίας και επί διαφορών των ασφαλισμένων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

Με το Άρθρο 77 του Νόμου 5001/2022 "Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης" τροποποιήθηκε η παρ.3 του άρθρου 115 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Η τροποποίηση αφορά στην εφαρμογή των προϋποθέσεων της ομοδικίας και επί διαφορών των ασφαλισμένων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης . Η διάταξη έχει ως εξής:

"Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 115 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999 (Α’ 97)], μετά τις λέξεις «ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και διαφορών από απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης,» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Προκειμένου περί απαιτήσεων για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, έστω και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, καθώς και διαφορών από απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων και όταν αντικείμενο της διαφοράς είναι ομοειδείς, έστω και μη ισόποσες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική βάση. Ομοδικία συντρέχει και όταν για τους προσφεύγοντες ή ενάγοντες έχει εκδοθεί μία πράξη με ξεχωριστά για τον καθένα κεφάλαια ή περισσότερες αυτοτελείς για τον καθένα πράξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συνδρομή και των προϋποθέσεων της συνάφειας, εκτός από την προϋπόθεση της κατά τόπο αρμοδιότητας του δικαστηρίου ως προς όλες τις πράξεις. Σε περίπτωση ομοδικίας κατά την παρούσα παράγραφο, ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικόγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).».

Σχόλια