Μη εφικτή η συνεπιμέλεια λόγω διενέξεων των γονέων - Ανάθεση αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας στη μητέρα

Μον. Πρωτ. Ηλείας 286/2022 (ειδική/οικογενειακές διαφορές) - Δικαστής Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης: Αγωγή μητέρας για αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της. Iσχυρισμός εναγομένου περί κακής άσκησης της προσωρινά ανατεθείσας επιμέλειας από την ενάγουσα. Aυτεπάγγελτη διερεύνηση του ζητήματος της συνεπιμέλειας του ανηλίκου με χρονικά εναλλασσόμενη  κατοικία. Aνάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας στην ενάγουσα, μη εφικτή η συνεπιμέλεια λόγω σοβαρών διενέξεων των γονέων. H παράλειψη έγγραφης ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ.2 Ν.4640/2019 περί δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση δεν έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής.

"Επομένως, λαμβανομένου υπόψη ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους διαμένουν με την ενάγουσα μητέρα τους, του γεγονότος ότι η τελευταία είναι ικανή να φροντίζει την ανατροφή και εκπαίδευσή τους και της ανάγκης αυτά και κυρίως του δεύτερου, ενόψει του ότι το πρώτο εξ αυτών ενηλικιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διαβιούν σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον μακριά από εντάσεις και διαπληκτισμούς, το οποίο εξασφαλίζεται με τη σταθερότητα του βασικού προσώπου φροντίδας και τη σαφήνεια των ρόλων, των χώρων και των σχέσεων, το παρόν Δικαστήριο, παρεκκλίνοντας από τον κανόνα της από κοινού άσκησης του συνόλου της γονικής μέριμνας από αμφότερους τους διαδίκους γονείς του, όπως καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 1513 παρ.1 ΑΚ, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4800/2021, κρίνει ότι η αποκλειστική άσκηση μέρους της γονικής μέριμνας και συγκεκριμένα η επιμέλεια του προσώπου των διαδίκων να ανατεθεί οριστικά στην ενάγουσα μητέρα τους".

Δείτε την απόφαση εδώ

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών Βασιλείου Γαλανόπουλου)

Σχόλια