Το email με αρνητική απάντηση σε αίτημα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας είναι ανυπόστατη διοικητική πράξη (ΔΠρΘεσ)

Διοικ.Πρ.Θεσσαλονίκης αρ. απόφασης 206/2022 (ΙΕ΄Τμήμα): Φορολογούμενος υπέβαλε αίτημα για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Η Φορολογική Διοίκηση απάντησε αρνητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Δικαστήριο με την με αριθμό 206/2022 απόφασή του (Προεδρική Διαδικασία) έκρινε ότι το προαναφερόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ανυπόστατη διοικητική πράξη τόσο κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 16) όσο και κατά τον Ν. 4727/2020 (άρθρο 13).

“….το αναφερόμενο στην προηγούμενη σκέψη ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η Φορολογική Διοίκηση στην προσφεύγουσα είναι ατελής διοικητική πράξη διότι στερείται των αναγκαίων συστατικών τύπων που προβλέπει ο νόμος για την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα, δεν αναφέρει την εκδούσα αρχή (μπορεί μόνο να συναχθεί ότι είναι κάποια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, διότι χρησιμοποιήθηκε το πληροφοριακό της σύστημα), δεν έχει την υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου (μπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης), δεν φέρει χρονολογία (εικάζεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα απεστάλη την 11.05.2022) και δεν έχει τον έγγραφο τύπο και επομένως δεν είναι υποστατή διοικητική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Περαιτέρω, το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα δεν φέρει ούτε τον ηλεκτρονικό τύπο που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4727/2020, δηλαδή ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και ηλεκτρονική σφραγίδα ή / και ηλεκτρονική υπογραφή, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της διάταξης αυτής και επομένως δεν είναι υποστατή διοικητική πράξη ούτε κατά την έννοια της διάταξης αυτής. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη (ηλεκτρονικό μήνυμα απάντησης στην αίτηση της προσφεύγουσας) είναι ανυπόστατη, του λόγου αυτού αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενου (βλ. ΣτΕ 1747-1750/2021 7η σκέψη και εκεί παραπομπές σε πάγια νομολογία). Δεδομένου όμως ότι το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα έχει εφαρμοσθεί από την Φορολογική Διοίκηση, όπως σαφώς συνάγεται από την έκθεση απόψεων, πρέπει, για λόγους ασφάλειας του δικαίου ν’ ακυρωθεί, και η υπόθεση ν’ αναπεμφθεί στην Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ., για ν’ αποφανθεί επί της με αρ. πρωτ. 859364/20220510/4224/10.05.2022 αίτησης της προσφεύγουσας. (πηγή:adjustice.gr)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια