Θέση Δικηγόρου στο ΝΠΔΔ "Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας"

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.ΚΕ.Α.» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει τη μοναδική κενή οργανική θέση, η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας- Ε.ΚΕ.Α. Αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη της Διοίκησης και των όλων των Υπηρεσιών του νομικού προσώπου «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας». Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της, καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επί του παρόντος από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

Σχόλια