Αποζημίωση δικηγόρου για ηθική βλάβη λόγω καθυστέρησης αποστολής και παράδοσης επιστολής από τα ΕΛ.ΤΑ. στον πελάτη του

Μον.Πρωτοδικείο Πατρών αρ. 407/2022 : Αποζημίωση δικηγόρου για ηθική βλάβη λόγω καθυστέρησης αποστολής και παράδοσης επιστολής από τα ΕΛ.ΤΑ. στον πελάτη του

Αγωγή δικηγόρου κατά των ΕΛΤΑ για καθυστέρηση αποστολής και παράδοσης συστημένης επιστολής που περιείχε επίσημο αντίγραφο ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και έλλειψης ενημέρωσης από τους προστηθέντες υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι της εναγόμενης ενημέρωσαν τον ενάγοντα ότι η επιστολή του θα παραδοθεί εντός μίας εβδομάδας, η οποία τελικά αφίχθηκε στον παραλήπτη (εντολέα του ενάγοντος) στην Ολλανδία 34 ημέρες από την παράδοση στην Εναγόμενη του φακέλου. Η Εναγόμενη παραβίασε τις συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 281 και 288 ΑΚ, παραλείποντας να ενημερώσει τον ενάγοντα για το ενδεχόμενο καθυστέρησης της παράδοσης της συστημένης επιστολής του, ενώ γνώριζε ότι οι καθυστερήσεις στη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων που είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2020 δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί. Η συμπεριφορά της εναγομένης συνιστά αθέτηση του καθήκοντος ορθής ενημέρωσης και πληροφόρησης και εξεταζόμενη υπό το πρίσμα των κανόνων των άρθρων 281 και 288ΑΚ υπαίτια εκ μέρους της πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, αλλά παράλληλα αντίκεινται στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου και στις επιταγές της έννομης τάξης και παραβαίνουν τη γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, ήτοι διαγράφεται ως παράνομη (άρθρα 914, 281, 288 ΑΚ).. με αποτέλεσμα την πρόκληση ηθικής βλάβης στον ενάγοντα, ενώ εμπίπτει και στο πραγματικό της διάταξης του άρθρου 8 του Ν.2251/1994, καθόσον ο ενάγων υπάγεται στην έννοια του καταναλωτή και ως εκ τούτου τυγχάνει της προβλεπόμενης στο νόμο προστασίας ως το ασθενέστερο μέρος έναντι των παρεχουσών σε αυτόν υπηρεσιών. Απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση της εναγόμενης καταχρηστικής άσκησης αγωγής επειδή η καθυστέρηση μεταφοράς της επιστολής οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς δεν αποδείχθηκε συμπεριφορά του ενάγοντος που να υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Ο ενάγων αισθάνθηκε έντονη στενοχώρια, άγχος και υπέστη ψυχική ταλαιπωρία από την αδυναμία του να λάβει την αναγκαία ενημέρωση προκειμένου να συμβληθεί μαζί της και έχει αξίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη, ενόψει του είδους και της έντασης της βλάβης, του βαθμού πταίσματος της εναγόμενης , της κοινωνικής οικονομικής θέσης των μερών και όλων γενικά των συνθηκών, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. 

(η περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Βασιλείου Γαλανόπουλου)

Στήριξε το Legalnews24.gr

Σχόλια