Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Κοινοποίηση πράξης Φορολογικής Διοίκησης - Επιστροφή συστημένης επιστολής ως αζήτητης (ΔΠρΠειρ)

Διοικ.Πρωτοδικείο Πειραιά (Μον.) Αριθμός Απόφασης: 141/2021: Ανακοπή κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Κοινοποίηση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αναγκαστική εκτέλεση. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρα 20 παρ. 1 Συντάγματος και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ). Οι περιορισμοί του πρέπει αφ’ ενός να εξυπηρετούν θεμιτό σκοπό, συναφή με τη λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφ’ ετέρου να μη αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας. 

Η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη προϋποθέτει την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης σε αυτόν (άρθρο 4 παρ. 1 του ΚΕΔΕ και ήδη άρθρο 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας). Κοινοποίηση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης μέσω της αποστολής τους με συστημένη επιστολή στον φορολογούμενο (άρθρο 5 παρ. 2 περ. β΄ και παρ. 3 περ. γ΄ του ΚΦΔ). 

Το τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης της πράξης μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος από την ημέρα αποστολής (άρθρο 5 παρ. 5 του ΚΦΔ) δεν παράγεται σε περίπτωση που η συστημένη επιστολή επιστραφεί ως αζήτητη και δεν αποδεικνύεται ότι στον παραλήπτη κοινοποιήθηκε ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της πράξης ή τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα. Εν μέρει δεκτή η ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου λόγω παράλειψης νόμιμης κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης. (πηγή adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά