Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΚΕΤΑ για τον Ελληνικό Ερευνητικό Χώρο – Πράξη «ΣΠΕΙΡΑ»»προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Ειδικότητα: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- ΠΕ Νομικών

Αντικείμενο θέσης: Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας και κατοχύρωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας και εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (π.χ. νομική συμβουλή, διαδικασία καταχώρησης/κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, σύνταξη συμφωνητικών καθορισμού δικαιωμάτων συνδικαιούχων και συνεφευρετών, συμφωνητικών εκχώρησης δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καταστατικών ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών κ.α.)

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00 και να είναι διαθέσιμοι/ες για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια