Θέση Νομικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Λειτουργό που θα είναι μέλος του Γραφείου «Φαρμακευτικό Δίκαιο και Υποστήριξη Βασικών Επιχειρήσεων» (AF-LD-PHL) στο Νομικό Τμήμα του EMA. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική νομοθεσία της ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητες, σε συνεργασία με συναδέλφους σε Ρυθμιστικά θέματα, νομικές μονάδες των NCAs και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι το κύριο σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιδίωξη της σωστής νομικής ερμηνείας της φαρμακευτικής νομοθεσίας στον Οργανισμό. Ο Νομικός Λειτουργός θα είναι υπεύθυνος για την παροχή νομικών συμβουλών για νομικά ζητήματα που προκύπτουν από κανονιστικά ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 726/2004, (ΕΚ)141/2000, (ΕΚ) 1901/2006, (ΕΚ) 1394/2007, (ΕΕ) 520/2012, (ΕΚ) 1234/2008, (ΕΕ) 2019/6, (ΕΚ) 658/2007, (ΕΕ) 2022/123, (ΕΕ) 2017/745, (ΕΕ) 2017/746, Οδηγία 2001/83/ΕΚ και άλλων σχετικων νομικων κειμένων, για την παροχή νομικών συμβουλών και συστάσεων σε σχέση με την αναθεώρηση της νέας νομοθεσίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εφαρμογή της καθώς και για οποιοδήποτε άλλο νομικό θέμα ανατίθεται από τον επικεφαλής του AF-LD-PHL ή τον εκπρόσωπό του. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 28.8.2022.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά