Καταγγελία για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης πατέρα σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου από συνεδρίες με παιδοψυχολόγο - Επιβολή προστίμου (ΑΠΔΠΧ)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρ. απόφασης 28/2022: Εξέταση καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου - Επιβολή προστίμου

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία και διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος (πατέρα του ανηλίκου) εκπρόθεσμα και ελλιπώς κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 και 15 ΓΚΠΔ, απηύθυνε επίπληξη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ) στην καταγγελλόμενη για την παραβίαση των διατάξεων αυτών και έδωσε εντολή στην καταγγελλόμενη (άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ) να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος στο μέρος που έχει ασκηθεί και δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Επιπλέον, η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος παραβίασε την αυτοτελή υποχρέωση συνεργασίας με την Αρχή κατ’ άρθρο 31 ΓΚΠΔ και της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο.

Η Αρχή διαπίστωσε  ότι η καταγγελλόμενη παιδοψυχολόγος όφειλε σε ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης κατ’ άρθρο 15 ΓΚΠΔ να παράσχει στον καταγγέλλοντα την πληροφορία σχετικά με τα επιστημονικά συμπεράσματα των συνεδριών με το ανήλικο τέκνο του, καθώς τις οψίμως ζητηθείσες πληροφορίες αναφορικά με το τι πάσχει το τέκνο του και χρήζει τραυματοθεραπείας, η δε παράλειψη χορήγησης των ανωτέρω πληροφοριών συνιστά παραβίαση του ως άνω δικαιώματος πρόσβασης του καταγγέλλοντος πατέρα σε δεδομένα που αφορούν το ανήλικο τέκνο του.

Το πληρες κείμενο της αποφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά