Θέση Νομικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ 11340401 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την παροχή νομικής υποστήριξης στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους εδώ

Η παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών αναφορικά με την υποστήριξη και την ομαλή διεκπεραίωση και διαχείριση ζητημάτων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

• την παροχή γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• την παρακολούθηση της νομοθεσίας και ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τον νομικό έλεγχο συμβάσεων χρηματοδότησης έργων και την εκπόνηση σχεδίων συμβάσεων έργων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τον νομικό έλεγχο συμβάσεων και διακηρύξεων του γραφείου διαγωνισμών, προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων
• την τήρηση αρχείου νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τη συνεργασία με όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης και με τη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος σε πάσης φύσεως δικαστικά και νομικά ζητήματα

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-67-9Ψ6Ο469Β4Μ-ΗΤ6

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/8da69b13-8ea3-47c5-a9ec-3bf5cb60a60a

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά