Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς κοινοτικής οδηγίας για το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 15 Ιουλίου 2022 να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2019)2217] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής. Αρκετές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ή έχουν μεταφερθεί πλημμελώς. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2019 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2020. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αντικρούσει πλήρως τις αιτιάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδω. (πηγη europa.eu)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά