Επιστροφή εισφορών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως στον e-ΕΦΚΑ (ΣτΠ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας αίτημα ασφαλισμένου να του επιστραφούν, παράλληλα με τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, και οι εισφορές του Κλάδου Υγείας, που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως, αίτημα το οποίο αρχικά, είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει η Υπηρεσία. 

Πολίτης είχε ζητήσει από Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ την επιστροφή εισφορών που είχε καταβάλει για προαιρετική ασφάλιση, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, αφού ο ασφαλιστικός αυτός χρόνος, κατά τον οποίο είχε απασχοληθεί ως σχολικός φύλακας σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εκ των υστέρων, με τις ρυθμίσεις του ν. 4554/2017, θεωρήθηκε ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης με καταβολή των εισφορών από τους Δήμους. 

Μετά και από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αποφασίστηκε η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, όμως μόνο του Κλάδου Σύνταξης, και όχι των εισφορών που είχαν καταβληθεί για τον Κλάδο Υγείας, χωρίς να αιτιολογείται ο διαχωρισμός αυτός. Μάλιστα όταν ο ασφαλισμένος ζήτησε να ενημερωθεί γιατί δεν του επιστρέφονται και οι εισφορές ασθένειας, δεν έλαβε οιαδήποτε πειστική απάντηση αφού απλώς του δηλώθηκε ότι «δεν επιστρέφονται τα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ποσά». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη με δεύτερη παρέμβασή του, υποστήριξε το αίτημα του ασφαλισμένου δεδομένου ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους, δίχως να προβλέπεται οποιαδήποτε εξαίρεση για τις εισφορές του Κλάδου Υγείας. Ζήτησε λοιπόν, είτε να επιστραφούν άμεσα στον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο και οι εισφορές του Κλάδου Υγείας, με έκδοση τροποποιητικής Απόφασης, είτε, εφόσον η Υπηρεσία επιμείνει στην θέση της, αυτή να αιτιολογηθεί, πλήρως, σαφώς και ειδικώς, αιτιολογία η οποία απουσίαζε εντελώς από την αρχική Απόφαση. 

Τελικά, οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη έγιναν αποδεκτές από την Διοίκηση και εκδόθηκε σχετική Απόφαση Διευθυντή της παραπάνω Τοπικής Διεύθυνσης του eΕΦΚΑ με την οποία επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στις κρατήσεις του Κλάδου Υγείας που κατέβαλε ο ασφαλισμένος για εισφορές προαιρετικής ασφάλισης, που εκ των υστέρων θεωρήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. (synigoros.gr)

Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά