Απόρριψη αίτησης Ασφ.Μέτρων για αναστολή διαταγής πληρωμής, διαδικασίας εκτέλεσης και προσωρινής δικ. προστασίας μη εμφάνισης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΜΠρΡόδου)

Μον.Πρωτοδικείο Ρόδου 356/2021 (Ασφ.Μέτρα) - Η καθ' ης η αίτηση εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Αγγελική Βαγενά: Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της αίτησης α.μ. αίτησης αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής από τραπεζική επιταγή, αίτησης αναστολής εκτέλεσης επιταγής προς εκτέλεση και αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας και δη μη εμφάνισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή λειτουργούν χάριν αυτών, ληξιπρόθεσμης οφειλής, για την οποία έχει ασκηθεί ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ή κατά πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, λόγω πιθανολόγησης της ανυπαρξίας της οφειλής. 

Eν προκειμένω ο αιτών με την αίτησή του δεν επικαλείται ότι έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά της διαταγής πληρωμής παρά μόνο ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά της προσβαλλόμενης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση ενός τουλάχιστον λόγου της. 

Η αίτηση αναστολής της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση, όπως ισχύουν μετά τον ν.4335/2015 και τυγχάνουν εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση, λόγω του ότι η ένδικη επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε στον αιτούντα (καθ'ου η εκτέλεση) μετά την 1-1-2016, δεν προβλέπεται πλέον για τον ασκούντα ανακοπή κατά της εκτέλεσης, κατ΄αρθρο 933 ΚΠολΔ, η δυνατότητα να ζητήσει από το δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή για να δικασθεί σε πρώτο βαθμό, την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Εξάλλου δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 937 παρ.1 εδ.γ'  ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το ν.4335/2015, διότι στην προκείμενη περίπτωση, δεν πρόκειται για άμεση αναγκαστική εκτέλεση αλλά για έμμεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης (άρθρο 951 ΚΠολΔ).

(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Βαγενά τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια