Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα - Μεταρρύθμιση Απόφασης - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση εταιρείας διαχείρισης δανείων

Μον.Πρωτ.Ηλείας (εκουσία ν.3869/2010)-(Δικαστής Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης)
. Υπερχρεωμένα- Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση εταιρείας διαχείρισης δανείων
"Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν. 3869/2010 και 758 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν, με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευσή τους, να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη, εξαιτίας των οποίων μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν χωρεί δεσμευτική διάγνωση των εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει αντίθετα στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και τη λειτουργία του φυσικού προσώπου. Συνεπώς, ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση, δηλαδή, του ρυθμιστικού αποτελέσματος. Ο όρος «μεταβολή των συνθηκών» είναι ευρύτερος, καθόσον η μεταβολή μπορεί να προκύπτει όχι μόνον από την επιγένεση νέων περιστατικών, αλλά και από άλλες αφορμές ή αιτίες, όπως από την εξέλιξη ενός θεσμού, την εμφάνιση νέων αναγκών κ.λπ., σε αυτή δε τη μεταβολή των συνθηκών μπορεί να εντάσσεται και η μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος υπό την ισχύ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση ή και η μεταστροφή της νομολογίας σε σχέση με νομικό ζήτημα που τέθηκε υπόψη του. Η δυνατότητα τροποποίησης, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 3869/2010, αναφέρεται αποκλειστικά στη ρύθμιση της δικαστικής απόφασης που αφορά τα ποσά των μηνιαίων καταβολών στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, και όχι σε άλλα ζητήματα. Αντίστοιχη πρόβλεψη λείπει στο άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, προκειμένου περί δικαστικής απόφασης που εξαιρεί από την εκποίηση την πρώτη κατοικία, ρυθμίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών σε ποσοστό μέχρι και το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας..."
Δείτε την απόφαση εδώ
(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Βασίλη Γαλανόπουλου)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά