Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης Δήμου: Μη θεμελιώση της καθολικής διαδοχής του εναγόμενου Δήμου στα δικαιώματα και υποχρεώσεις δημοτικής επιχείρησης (ΜΕφΠατρών)

Μονομελές Εφετείο Πατρών αρ. απόφασης 560/2021(δικαστής Στεφανία Χανιώτη, Εφέτης) : Έφεση κατά απόφασης που έκανε δεκτή αγωγή ομόρρυθμης εταιρείας κατά Δήμου στη βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ισχυρισμός του εκκαλούντος Δήμου ότι η πρωτόδικη απόφαση έσφαλε δεχόμενη την παθητική νομιμοποίηση του στην ένδικη αγωγή καθώς η αντισυμβαλλόμενη δημοτική επιχείρηση στην επικαλούμενη σύμβαση πώλησης τέθηκε σε εκκαθάριση και ως εκ τούτου στη διορισμένη εκκαθαρίστρια αυτής θα έπρεπε να επιδοθεί η ασκηθείσα αγωγή. Ο υπό κρίση λόγος έφεσης που αφορά στην παθητική νομιμοποίηση του εναγόμενου Δήμου είναι βάσιμος, καθόσον την παθητική νομιμοποίηση του εναγόμενου Δήμου η ενάγουσα στηρίζει σε μια γενική και αόριστη αναφορά στο Ν.3852/2010 σε καμία όμως διάταξη του οποίου αλλά και ούτε και άλλου νόμου θεμελιώνεται καθολική διαδοχή του Δήμου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της λυθείσας ή συνεχίζουσας να λειτουργεί όπου αυτό προβλέπεται δημοτικής επιχείρησης, αντιθέτως, η λυθείσα και τεθείσα υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση συνεχίζει να υφίσταται χωρίς να συντρέχει καμία περίπτωση να αναληφθεί το παθητικό αυτής από τον Δήμο, παρά μόνο αν ο τελευταίος αποφασίσει τούτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως εκτίθεται στη μείζονα πρόταση της παρούσας, πλην όμως ύπαρξη τέτοιας αποφάσεως δεν εκτίθεται στην αγωγή. Δεκτή η έφεση. Εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση. Απορρίπτει την αγωγή. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών, Βασιλείου Γαλανόπουλου).

H απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια