Χρήση της ηλεκτρονικής σφραγίδας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων στο ΟΣΔΔΥΔΔ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ, «εντός των επόμενων ημερών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων της Διοικητικής Δικαιοσύνης η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής σφραγίδας του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθενός εκ των 39 τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την αυτόματη παραγωγή από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης («Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.») αποδεικτικού κατάθεσης των ηλεκτρονικά κατατιθέμενων δικογράφων. Οι εν λόγω ηλεκτρονικές σφραγίδες συνιστούν εγκεκριμένες σφραγίδες κατά την έννοια του άρθρου 3 (στοιχ. 27) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 23ης Ιουλίου 2014 («eIDAS») σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ και έχουν δημιουργηθεί με χρήση διάταξης εξ αποστάσεως δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του ως άνω Κανονισμού.

Εν συνεχεία, οι -διακριτές για το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 39 τακτικά διοικητικά δικαστήρια- ηλεκτρονικές σφραγίδες θα αντικατασταθούν από την ενιαία για όλη τη Διοικητική Δικαιοσύνη ηλεκτρονική σφραγίδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης («Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.»)». (πηγη:adjustice.gr)

Σχόλια