Πράξη ταμειακής βεβαίωσης προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΔΕφΑθ)

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αρ. 461/2022  (Τμήμα 5ο Τριμελές) : Έφεση κατά αποφάσεως Μ.Δ.Πρωτοδικείου – Πράξη ταμειακής βεβαιώσεως προστίμου ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαίρετης κατασκευής. Άρθρα 217 και 219 του Κ.Δ.Δ. (ν.2717/1999, ΦΕΚ Α 97) – Έννομο συμφέρον για άσκηση ανακοπής. Νόμος 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) – Προϋποθεση επιβολής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμου και απαιτητού χρέους η περιέλευση αυτού στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο (ταμειακή βεβαίωση). Η είσπραξη των βεβαιωμένων προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαίρετων κατασκευών αναστέλλεται αυτομάτως, εφόσον υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4178/2013 δικαιολογητικά, προκειμένου αυτές να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του ανωτέρω νόμου και δεν επιτρέπεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του ιδιώτη. Κρίση ότι οι επίμαχες αυθαίρετες κατασκευές υπήχθησαν στις διατάξεις του ν.4178/2013 και συνεπώς ενεργοποιήθηκε αυτομάτως, χωρίς έλεγχο, η αναστολή εισπράξεως των ένδικων βεβαιωθέντων προστίμων – Η προσφεύγουσα στερείται ενεστώτος εννόμου συμφέροντος κατά τη συζήτηση της ανακοπής ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ορθώς τούτη απορρίφθηκε, ως απαράδεκτη. Απορρίπτει την έφεση. (πηγη adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου