Πράξη ταμειακής βεβαίωσης προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΔΕφΑθ)

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αρ. 461/2022  (Τμήμα 5ο Τριμελές) : Έφεση κατά αποφάσεως Μ.Δ.Πρωτοδικείου – Πράξη ταμειακής βεβαιώσεως προστίμου ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαίρετης κατασκευής. Άρθρα 217 και 219 του Κ.Δ.Δ. (ν.2717/1999, ΦΕΚ Α 97) – Έννομο συμφέρον για άσκηση ανακοπής. Νόμος 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) – Προϋποθεση επιβολής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμου και απαιτητού χρέους η περιέλευση αυτού στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο (ταμειακή βεβαίωση). Η είσπραξη των βεβαιωμένων προστίμων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαίρετων κατασκευών αναστέλλεται αυτομάτως, εφόσον υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4178/2013 δικαιολογητικά, προκειμένου αυτές να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του ανωτέρω νόμου και δεν επιτρέπεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του ιδιώτη. Κρίση ότι οι επίμαχες αυθαίρετες κατασκευές υπήχθησαν στις διατάξεις του ν.4178/2013 και συνεπώς ενεργοποιήθηκε αυτομάτως, χωρίς έλεγχο, η αναστολή εισπράξεως των ένδικων βεβαιωθέντων προστίμων – Η προσφεύγουσα στερείται ενεστώτος εννόμου συμφέροντος κατά τη συζήτηση της ανακοπής ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ορθώς τούτη απορρίφθηκε, ως απαράδεκτη. Απορρίπτει την έφεση. (πηγη adjustice.gr)

Σχόλια