Απόρριψη ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από επιταγή - Ο ανακόπτων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη νομοθετική αναστολή έκδοσης διαταγής πληρωμής λόγω Covid-19

Μον. Πρωτοδικείο Πειραιώς 280/2022 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) - Η καθ' ης η ανακοπή εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Αγγελική Βαγενά.

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από τραπεζική επιταγή- Ισχυρισμός του ανακόπτοντος ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων της από 22.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4722/2020, σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυαν ως προς αυτόν οι νομοθετικές ρυθμίσεις περί αναστολής της έκδοσής της. Ωστόσο από τα αποδεικτικά μέσα δεν αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, ο ανακόπτων πληρούσε τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν με το παραπάνω νομοθέτημα. Και τούτο διότι παρόλο που ο ανακόπτων διατηρεί ατομική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα  που φέρει ΚΑΔ 7911 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, η οποία εμπίπτει στις ρυθμίσεις της ως άνω ΠΝΠ, μόνο από τις προσαγόμενες με επίκληση από τον ίδιο δηλώσεις ΦΠΑ δεν αποδεικνύεται ότι ο κύκλος εργασιών του κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 υπέστη μείωση σε ποσοστο άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019. Απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει την διαταγή πληρωμής. (H Απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της δικηγόρου Αθηνών, Αγγελικής Βαγενά τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά