Θέση Δικηγόρου/Εξωτερικού Συνεργάτη στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο), για την παροχή επιστημονικών νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την παροχή νομικών υπηρεσιών κατά τη διαχείριση των δράσεων της διασφάλισης της ποιότητας. Ο συνεργάτης δικηγόρος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΕΘΑΑΕ.

Το έργο που καλείται να παρέχει ο συνεργάτης δικηγόρος αφορά σε νομικές υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των δράσεων της διασφάλισης της ποιότητας και κυρίως την ορθή εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και κανόνων δικαίου.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται μέχρι το ποσό των 2.400€ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης επί τη διάρκεια της σύμβασης σε μήνες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων και του ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την 21-04-2022 (ώρα 14:30), μόνον ηλεκτρονικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά