Ασφαλιστικά μέτρα για παύση χρήσης επωνυμίας και σήματος λόγω σύγχυσης - Κριτήριο χρονικής προτεραιότητας

Mον.Πρωτ.Αθηνών 2467/2022 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για παύση της χρήσης επωνυμίας και σήματος επιχείρησης και διαφήμισης της στο διαδίκτυο με τη χρήση της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης του αιτούντος και χωρίς την προσθήκη διακριτικών στοιχείων. Δεν πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών , λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας ως προς την πραγματική χρησιμοποίηση στις συναλλαγές, είχε αποκτήσει δικαίωμα στην εμπορική επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο που ο καθ' ου χρησιμοποιούσε ήδη προγενέστερα και συνεπώς δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται ασφαλιστέα αξίωση του αιτούντος, ούτε επικείμενος κίνδυνος για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου. Απορρίπτει την αίτηση. (ο Καθ' ου η αίτηση εκπροσωπήθηκε από την Αγγελική Βαγενά, δικηγόρο Αθηνών, τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369).

Σχόλια