Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο ίδιο δικόγραφο (ΣτΕ)

ΣτΕ 444/2022 (Στ΄τμήμα) Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο (α.138 ν. 4782/2021)

Άρθρο 372 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 138 ν. 4782/2021 (Α΄ 36). Σώρευση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης στο αυτό δικόγραφο. Σύντομες προθεσμίες εκδίκασης του ενδίκου μέσου και έκδοσης διατακτικού, καθώς και για ενέργειες των διαδίκων. Δεν υπάρχει αντίθεση προς την Οδηγία 89/665/ΕΕ και το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος (μειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για το ζήτημα αυτό. 

Σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Η Επιτροπή Αναστολών (Ε.Α.) δεν δύναται να προβεί πρωτογενώς στην εξέταση και πιθανολόγηση των αιτιάσεων της προδικαστικής προσφυγής, αλλά πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π. Όταν, όμως, τίθενται αμιγώς νομικά ζητήματα, η Ε.Α. έχει τη δυνατότητα να εξετάσει η ίδια τους σχετικούς λόγους της αίτησης αναστολής, ώστε να διασφαλίζεται και η κατά το δυνατόν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας «προσφυγής» χωρίς να παρακωλύεται πέραν του αναγκαίου η πρόοδος του διαγωνισμού [βλ. ΣτΕ ΕΑ 275/2021, 293/2021 (Στ Τμήμ) και αντιθ. 194/2022 7μ, 570/2022 [Δ΄Τμήμ.)]. 

Παροχή διευκρινίσεων λόγω ασάφειας όρου της σύμβασης. Εκτελεστότητα. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), που είναι Ν.Π.Ι.Δ., αποτελεί οργανισμό δημοσίου δικαίου και αναθέτουσα αρχή, κατά το άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. (πηγη adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά