Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου

O Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου προσκαλεί ασκούμενους/ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στον Σύλλογο, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτησή τους και την αποδοχή αυτής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός είκοσι (20) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (24-3-2022) της παρούσας πρόσκλησης στο χώρο ανακοινώσεων του κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678, ισόγειο), στον αντίστοιχο χώρο ανακοινώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 12-4-2022, ενώ η κλήρωση θα λάβει χώρα την ακριβώς επομένη της λήξης της προθεσμίας, δηλ. στις 13-4-2022. Δείτε την πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά