Θέση Νομικού Συμβούλου στον Οίκο του Ναύτου

Ο Οίκος του Ναύτου προτίκεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή. Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Οίκου Ναύτου. Υποβολή αιτήσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας δικηγόρων-νομικών εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά