Ακύρωση κατάσχεσης α' κατοικίας από το Δημόσιο λόγω προσωρινής διαταγής του ν.3869/2010

ΔΠρΚορίνθου Α50/2022: Ακύρωση κατάσχεσης α'κατοικίας από το Δημόσιο για χρέη 65.000€ λόγω προσωρινής διαταγής ν.3869/2010

«…Το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης, εκδοθείσα σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο με την ανακοπή λόγο. Εξάλλου, δεν ασκεί νομική επιρροή από την εξεταζόμενη άποψη η έκδοση της παραγγελίας προς κατάσχεση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου πριν από την υποβολή από τον ανακόπτοντα της ως άνω από 18.2.2019 αίτησης, καθόσον οι ενέργειες του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που προηγούνται ή έπονται των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας ως αποτελούσες «τύπο» για την περαίωσή τους, όπως η ανωτέρω  παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή για την κατάσχεση, στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα (Δ.Εφ.Θεσ  1020/2016), απορριπτομένου ως αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ’ ου.»

Ο ανακόπτων εκπροσωπήθηκε από την Έλενα Δημ.Κονομόδη, Δικηγόρο Αθηνών, παρ΄Αρείω Πάγω 

Δείτε την απόφαση εδώ


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά