Θέση Νομικού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Beyond 1 Million Genomes» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Όλγα Τζωρτζάτου και λαμβάνοντας υπόψη: ➢ την από 28/05/2020 ημερομηνία έναρξης του έργου ➢ την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΔΘ24694Φ7-ΕΣ7 προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη - Ειδικότητας Nομικού. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προβλεπόμενη αμοιβή: 1.412,83 €/μήνα μικτό κόστος. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 01/02/2022.

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά