Πως θα λειτουργήσει το Πρωτοδικείο Αθηνών την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28/1 (Ανακοίνωση)

Σύμφωνα με την 52/2022 πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την Πέμπτη 27-1-2022 και την Παρασκευή 28-1-2022 αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Πολιτικές Δίκες

1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, εκούσιας δικαιοδοσίας, εφέσεων, ασφαλιστικών μέτρων, δικαστικής μεσολάβησης. 

2. Θα εκφωνηθούν από ώρα 12 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών ενώπιον των Προέδρων Α, Β και Γ. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου, εκτός από την περίπτωση υπερκατεπείγοντος, κατά την κρίση του Προέδρου, η υπόθεση αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

 - Δεν θα συνεδριάσει ο Πρόεδρος Δ' για τις αιτήσεις νομικής βοήθειας. 

Κατ’ εξαίρεση, υπερκατεπείγουσες αιτήσεις νομικής βοήθειας θα εξετάζονται από τον Πρόεδρο Β'.

3.Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με Πράξη της Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης με ενημέρωση από τις αρμόδιες Γραμματείες της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Ποινικές Δίκες

1. Εκ των ποινικών δικών αρμοδιότητας του ΜΟΔ αποσύρονται όλες οι υποθέσεις πλην εκείνων στις οποίες οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το Δικαστήριο κρίνει ανά περίπτωση για τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης καθώς και εκείνων που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι 31.12.2023 στον πρώτο βαθμό. 

2. Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις του τακτικού πινακίου που θα εκφωνούνταν από τα Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία. 

3. Για τις διακοπείσες υποθέσεις του ΜΟΔ, του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το Δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων την εκ νέου διακοπή. - Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων των ανωτέρω (1 και 3 περιπτώσεων) ορίζεται η 10:00 πμ 

4. Το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάσουν ώρα 12, μόνο για τις αυτόφωρες υποθέσεις με κρατούμενους ή για τις εξ αναβολής υποθέσεις με κρατούμενους κατ' άρθρον 423 ΚΠΔ ή για τις αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. 

5. Το Α' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Γ' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν θα συνεδριάσουν. 

6. Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 πμ και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα. 

7. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιορισθούν αρμοδίως κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής. 

Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον ΔΣΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου.

Γραμματεία

1. Τα Τμήματα Γραμματείας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα από τα Τμήματα Γραμματείας που σχετίζονται με τις παραπάνω αναφερόμενες υπερκατεπείγουσες περιπτώσεις καθώς και με την δημοσίευση κατεπειγουσών δικαστικών αποφάσεων, όπως πχ επί αιτήσεων αναστολής [Τμήματα Γραμματείας Προέδρου, Δημοσίευσης, Ασφαλιστικών Μέτρων, ΜΟΔ, Εκκαθάρισης, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου, Ανάκρισης, Φύλαξης Κτιρίων]. 

2. Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή και εκουσίας δικαιοδοσίας που δεν εκφωνούνται στις 27-1-2022 και στις 28-1-2022 λόγω της αναστολής εργασιών και στις οποίες υπάρχει προσωρινή διαταγή Προέδρου θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, δυνάμει Πράξης Της Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, 

Εφιστάται η προσοχή των πληρεξουσίων δικηγόρων στην διαρκή ενημέρωσή τους από την πλατφόρμα Solon. gov.gr για τις νέες δικασίμους

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά