Περιορισμός της ευθύνης ιατρών και νοσηλευτών κατά την περίθαλψη ασθενών με Covid-19 : Nόμος 4876/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4876/2021 "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις". 
Στο άρθρο 165 του νόμου ("Ευθύνη ιατρών") προβλέπεται ο περιορισμός της ευθύνης των ιατρών και νοσηλευτών κατά την περίθαλψη ασθενών με κορωνοϊό. 
Η διάταξη έχει ως εξής: "Η αμέλεια του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών πασχόντων από τον κορωνοϊό COVID-19, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλείψεις που προδήλως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 ή στα υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19".
Σύμφωνα με την ανάλυση της ρύθμισης που εμπεριέχεται στην αιτιολογική έκθεση "η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να οριστεί το πλαίσιο ευθύνης των ιατρών και νοσηλευτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανάσχεσης της πανδημίας που πλήττει τη χώρα με πρωτοφανή δριμύτητα".

Σχόλια