Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα - Λαμία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013. 

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων (Περίγραμμα Θέσης Εργασίας 2074827830) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 33 του Π.Δ. 148/2010) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

Επιπλέον υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στο κατάστημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Νομική Υπηρεσία - έδρα), για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια