Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης : Πιθανολόγηση ότι η εμπράγματη εξασφάλιση επαρκεί για την κάλυψη της απαίτησης και οι οφειλέτες είναι φερέγγυοι

ΜΠρΠατρών 665/2021 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικού μέτρου συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 724 παρ.2 ΚΠολΔ. Πιθανολογήθηκε ότι ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης είναι δυνατή εφόσον δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου, ούτε συντρέχει περίπτωση για τη διατήρησή του. Τούτο διότι η απαίτηση της καθ’ ης κατά των αιτούντων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α’ τάξης, ποσού ύψους 400.000 ευρώ σε ακίνητο ιδιοκτησίας της πρώτης αιτούσας . Η εμπράγματη δε ως άνω εξασφάλιση δεν πιθανολογήθηκε ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της καθ’ ης. Εξάλλου, δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες είναι αφερέγγυοι, καθώς δεν προέκυψε η ύπαρξη οφειλών τους προς τρίτους, τις οποίες οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν. Πέραν δε τούτων, οι αιτούντες είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Σε κάθε περίπτωση , οι αιτούντες είναι ενεργοί επιχειρηματικά, με κύκλο εργασιών άνω των 900.000 ευρώ, διαθέτοντας περιουσία άνω των 2.000.000 ευρώ, ενώ από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες έχουν προβεί σε ενέργειες αποξένωσης από την περιουσία τους προκειμένου να καταστήσουν άνευ αντικειμένου τυχόν αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος τους, ούτε ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν επιβαρυνθεί με δικαιώματα υπέρ τρίτων. Επομένως, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, δικαιολογούσα την ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, πρέπει  η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή . (Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Βασιλείου Γαλανόπουλου, δικηγόρου Πατρών)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια