Σύστημα βιντεοεπιτήρησης εν αγνοία των εργαζομένων, λάμβανε εικόνα από τις θέσεις τους (ΑΠΔΠΧ)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 41/2021: Επίπληξη και εντολή προσαρμογής στα νόμιμα σχετικά με λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε σχέση με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Μετά από καταγγελία εργαζομένου διαπιστώθηκε ότι:

α) η εγκατάσταση των καμερών έλαβε χώρα χωρίς απόφαση επιτροπής αποτελούμενη από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για  την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της επιτήρησης και τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρ. 9 παρ. 2 εδαφ. η’,

β) η εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών έλαβε χώρα χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των εργαζομένων σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή και η ενημέρωση που παρασχέθηκε δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις του άρ. 13, καθώς είναι γενική και δεν συνδέεται ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας με τη νομική βάση και το είδος των δεδομένων,

γ) κάμερες ήταν τοποθετημένες κατά παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης καθώς λαμβανόταν εικόνα από θέσεις εργαζομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, χωρίς να αντιμετωπίσει κατάλληλα τα ζητήματα.

Μετά την παρέμβαση της Αρχής έγινε σειρά τροποποιήσεων στη λειτουργία του συστήματος, ενώ η Αρχή απηύθυνε επίσης εντολή να ρυθμιστούν οι κάμερες που είναι τοποθετημένες στις κουζίνες ώστε να εστιάζουν αποκλειστικά σε χώρους εισόδου και εξόδου και να καταστραφεί το υλικό που έχει συλλεγεί.

Δειτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά