Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά της ΚΥΑ για τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων υπερχρεωμένων

ΣτΕ Ολ. 1367/2021 (Πρόεδρος: Ειρ. Σαρπ / Εισηγητής: Φρ. Γιαννακού) Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278/2020), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010.

Με την απόφαση της Ολομ. 1367/2021 απορρίφθηκε,  κατά πλειοψηφία, ως απαράδεκτη, αίτηση ακυρώσεως της, εκδοθείσας κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), υπ’ αριθμ. 13604 ΕΚ 2020/30.11.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130). Συγκεκριμένα,  κρίθηκε ότι ούτε από την ιδιότητα των αιτούντων ως Ελλήνων πολιτών ούτε από μόνη την ιδιότητά τους ως δικηγόρων που χειρίζονται υποθέσεις του ν. 3869/2010 απορρέει ο απαιτούμενος εκ του νόμου (άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8) ιδιαίτερος δεσμός τους με τις διατάξεις της προσβαλλομένης κ.υ.α. Ενόψει τούτου και δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν επικαλούνται ότι υφίστανται οι ίδιοι βλάβη στα δικαιώματα ή στα έννομα συμφέροντά τους από την εφαρμογή της προσβαλλομένης αποφάσεως ούτε προσδιορίζουν κατά τρόπον ειδικό και συγκεκριμένο τη βλάβη την οποία τυχόν επιφέρουν οι προσβαλλόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις σε αυτούς κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, αλλά επιδιώκουν να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους σε ενδεχόμενη βλάβη των εντολέων τους από την εφαρμογή της ως άνω αποφάσεως, η αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε ως ασκηθείσα άνευ εννόμου συμφέροντος. (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά