Τα περιοριστικά μέτρα για τον Covid-19 συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας που δικαιολογεί την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Σύμφωνα με γνωμοδότηση (αρ.124/2021) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι πράξεις της πολιτείας για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19, συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας , ο οποίος συνιστά βάσιμο δικαιολογητικό λόγο για παράταση του χρόνου εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα το ΝΣΚ κλήθηκε να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Εάν η μισθώτρια εταιρεία του εξαώροφου κτηρίου που βρίσκεται στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου 30 και Αλ. Σούτσου, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επικαλείται βάσιμα την ύπαρξη ανωτέρας βίας κατά το χρονικό διάστημα από 25.02.2020 και επέκεινα εξαιτίας της πανδημίας του ιού Covid-19 ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ήταν υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το επενδυτικό της έργο με ισόχρονη απαλλαγή καταβολής μισθώματος (περίοδος χάριτος).

Σύμφωνα με το ΝΣΚ, με βάση την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων, χωρίς προσκόλληση στην λεκτική διατύπωση, κατ’ εφαρμογή, δε, της αρχής της καλής πίστης, πρέπει να γίνει δεκτό πως και οι πράξεις της κανονιστικά δρώσας Πολιτείας για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού Covid-19, συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, με την επίκληση του οποίου, υπό την αίρεση της σωρευτικής συνδρομής των αναφερομένων, στην παράγραφο 11 της εν λόγω γνωμοδότησης, προϋποθέσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος της αναδόχου εταιρείας δύναται να θεωρηθεί ότι ανυπαιτίως εμποδίστηκε στην ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ιδίως για την εκτέλεση των επενδυτικών έργων και επέκεινα η αποδοχή της ύπαρξης λόγου ανωτέρας βίας συνιστά βάσιμο δικαιολογητικό λόγο για την ισόχρονη παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών της και ταυτόχρονα για την απαλλαγή της για το ίδιο διάστημα της υποχρέωσης καταβολής μισθώματος.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ

Σχόλια