Απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων να δοθούν στοιχεία για την καθυστέρηση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου - Τί απαντάει η Ολομέλεια

Ως αβάσιμο απέρριψε το αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων να γνωστοποιηθούν στοιχεία για την καθυστέρηση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Στην επιστολή της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το αίτημα «είναι φανερό πως δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 134 του Κ.Δ. με τίτλο «Σκοποί και αρμοδιότητες δικηγορικών συλλόγων» και «Εργα της Ολομέλειας», αντίστοιχα με τις οποίες μεταξύ άλλων ορίζεται (άρθρο 90) ‘Στους δικηγορικούς συλλόγους ανήκει : α)…στ) Η διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης» (άρθρ.134) «Στο έργο της Ολομέλειας εμπίπτουν ιδίως α)…β) Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού συστήματος».

Άμεση ήταν η απάντηση της Ολομέλειας , η οποία όπως αναφέρει στην απαντητική επιστολή, «το αίτημα για τη λήψη των στοιχείων που αφορούν την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ευρίσκει έρεισμα στο Σύνταγμα, και δη στην αρχή της διαφάνειας της κρατικής δράσης και στο δικαίωμα πληροφόρησης, στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 90) αλλά και στη λοιπή νομοθεσία (ν. 4727/2020, ν. 1756/1988, ν. 4046/2012, ν. 4700/2020).

Σε ό,τι αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους ο νόμος ρητώς αναγνωρίζει το ειδικό έννομο συμφέρον τους για πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Τα άρθρα 90 (περ. α, β, γ, στ) και 134 (περ. β’) του Κώδικα Δικηγόρων περιλαμβάνουν στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων, όχι μόνον τη διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης και τη μέριμνα για τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού συστήματος, αλλά και την υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία, τη φροντίδα και μέριμνα για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και τη διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέμεται πάντοτε στο όνομα του ελληνικού λαού.

Τα θεσμικά όργανα του κλάδου είναι βέβαια ότι το δικαστικό σώμα, στη μεγάλη του πλειοψηφία, θεωρεί πως η ορθή λειτουργία των δικαιικών θεσμών και η ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης είναι βασικοί συντελεστές για την εδραίωση του κράτος δικαίου και της κοινωνικής ειρήνης, σε μια δημοκρατική, ευνομούμενη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί την ηγεσία του Αρείου Πάγου να εργαστούν από κοινού για τη βελτίωση των όρων απονομής της».

Δείτε την επιστολή της ολομέλειας εδώ

Δείτε την επιστολή της Προέδρου του ΑΠ εδώ

 

Σχόλια