Καταχρηστική η μετατροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό κατά το μέρος που αφορά σε προσωρινά επιδικασθέντα και ήδη καταβληθέντα ποσά (ΔΠρΑθ)

ΔΠρΑθ 311/2021, Τμήμα 25ο Τριμελές: Καταχρηστική η μετατροπή αιτήματος καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστικό, κατά το μέρος που αφορά σε προσωρινώς επιδικασθέντα και ήδη καταβληθέντα ποσά.

Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, κατόπιν της δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων των εναγόντων στο ακροατήριο περί μετατροπής του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά (βλ. τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης της 25ης.09.2020), ζητείται να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.., ως αποζημίωση προς αποκατάσταση της υλικής βλάβης που υπέστησαν εξαιτίας του θανάτου του Σ.Σ. (συζύγου της πρώτης ενάγουσας και πατέρα του δεύτερου ενάγοντος), ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς τους, αποδίδεται σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων των εναγομένων, τα εξής ποσά: 1) στην πρώτη ενάγουσα, το ποσό των 3.000 ευρώ για τα έξοδα κηδείας του συζύγου της, 2) στην πρώτη ενάγουσα, το συνολικό ποσό των 32.400 ευρώ, ήτοι αφενός το ποσό των 16.200 ευρώ ατομικώς στην ίδια και αφετέρου το ποσό των 16.200 ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, Φ.Σ., για την απώλεια διατροφής και υπηρεσιών που έχουν υποστεί από την επομένη της ημερομηνίας θανάτου (02.11.2012) του συζύγου και πατέρα τους αντίστοιχα, έως την ημερομηνία σύνταξης της κρινόμενης αγωγής (28.02.2015), 3) στο δεύτερο ενάγοντα, το ποσό των 16.200 ευρώ για την απώλεια διατροφής και υπηρεσιών που έχει υποστεί από την επομένη της ημερομηνίας θανάτου του πατέρα του (02.11.2012) έως την ημερομηνία σύνταξης της αγωγής (28.02.2015) και 4) λόγω μελλοντικής στέρησης διατροφής και υπηρεσιών του θανόντος, μηνιαίως από 01.03.2015 και σε περίπτωση καθυστέρησης με νόμιμο τόκο και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης: α) στην πρώτη ενάγουσα, το ποσό των 600 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 7%, μέχρι το προσδόκιμο 70ο έτος ζωής του αποβιώσαντος, ήτοι την 08.02.2035, επικουρικώς δε, το συνολικό ποσό των 149.400 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 600 ευρώ έκαστη, β) στην πρώτη ενάγουσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της το ποσό των 600 ευρώ μέχρι την ενηλικίωσή του την 11.03.2027 αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 7%, επικουρικώς δε, για την ίδια αιτία το συνολικό ποσό των 76.800 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 600 ευρώ έκαστη και γ) στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 600 ευρώ για το διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του, που επήλθε την 03.10.2019, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 7%, επικουρικώς δε, για την ίδια αιτία το συνολικό ποσό των 16.800 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις των 600 ευρώ έκαστη. Την αναγνώριση της υποχρέωσης καταβολής των ανωτέρω ποσών ζητούν οι ενάγοντες νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής τους στους εναγομένους έως και την πλήρη εξόφληση, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, η πρώτη ενάγουσα, κατέθεσε στο παρόν Δικαστήριο την από 28.02.2015 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 11703/2015 αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 211 έως 215 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α΄ 97), με την οποία ζήτησε, ατομικά και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα των (τότε) ανηλίκων τέκνων της Ο.Σ. και Φ.Σ., να της επιδικασθεί προσωρινά, το ήμισυ των αιτούμενων με την κρινόμενη αγωγή κονδυλίων. Η αίτηση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή με τη με αριθμό 3172/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) και επιδικάστηκε προσωρινώς σε βάρος του ήδη εναγομένου νοσοκομείου: α) το εφάπαξ ποσό των 5.000 ευρώ (ήτοι 2.000 ευρώ για την αιτούσα και ήδη πρώτη ενάγουσα και 1.500 ευρώ για λογαριασμό έκαστου των τέκνων της) για την απώλεια διατροφής και υπηρεσιών, λόγω θανάτου του συζύγου και πατέρα των ήδη εναγόντων, και β) το ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως (ήτοι 150 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα καθώς και για λογαριασμό έκαστου των τέκνων της), λόγω μελλοντικής στέρησης διατροφής και υπηρεσιών του θανόντος, καταβαλλόμενο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 09.06.2015 έως το χρόνο δημοσίευσης της οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αγωγής. Ακολούθως, κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής, την 25η.09.2020, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εναγόντων ζήτησαν τη μετατροπή του αιτήματος της κρινόμενης αγωγής, για το σύνολο των αναζητούμενων με αυτή κονδυλίων, από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (βλ. τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου της 25ης.09.2020).

Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει ότι το αίτημα αυτό πρέπει, κατά το μέρος που αφορά στα ως άνω επιδικασθέντα προσωρινώς και καταβληθέντα στους ενάγοντες ποσά [εφάπαξ ποσό 5.000 ευρώ και ποσό 450 ευρώ μηνιαίως, καταβληθέν από 09.06.2015 έως 25.09.2020 (ημερομηνία συζήτησης της κρινόμενης αγωγής), ήτοι συνολικό ποσό 28.275 ευρώ], να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Τούτο διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 211 του Κ.Δ.Δ., προϋπόθεση για την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης είναι η άσκηση καταψηφιστικής και όχι αναγνωριστικής αγωγής, με συνέπεια μετά την προσωρινή επιδίκαση μέρους της απαίτησης, να είναι καταχρηστική η μετατροπή του αιτήματος της αντίστοιχης καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστικό, κατά το μέρος που αφορά τα ήδη επιδικασθέντα προσωρινώς και καταβληθέντα ποσά.

Εξάλλου, η απόρριψη του ως άνω αιτήματος μόνο ως προς τα ήδη προσωρινώς επιδικασθέντα και καταβληθέντα ποσά και όχι ως προς το σύνολο των αναζητούμενων με την κρινόμενη αγωγή κονδυλίων συνάδει προς το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α. (κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974, Α΄ 256), το οποίο απαιτεί, μεταξύ άλλων, οι δικονομικές προϋποθέσεις να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας (πρβλ. ΣτΕ 761/2014 7μ., 1375/2013 Ολ., ΕΑ 475/2013 Ολ., 1619/2012 Ολ. και ΕΔΔΑ αποφάσεις Urbanek κατά Αυστρίας, 09.12.2010, Τσέλικα-Σκούρτη κατά Ελλάδας, 28.05.2009, και την απόφαση επί του παραδεκτού Γρυπαίος κατά Ελλάδας, 12.01.2006).

Ενόψει τούτων, για την παραδεκτή άσκηση του καταψηφιστικού αιτήματος της κρινόμενης αγωγής, το Δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 274 παρ. 3 του Κ.Δ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 139Α του ίδιου Κώδικα, ζήτησε την προσκόμιση του ανάλογου τέλους δικαστικού ενσήμου. Ειδικότερα, κατόπιν της από 27.11.2020 τηλεφωνικής ειδοποίησης της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου (βλ. την από 27.11.2020 ειδοποίηση της Γραμματέα …), ο εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των εναγόντων …, προσκόμισε εντός της ταχθείσας σε αυτόν προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, δικαστικό ένσημο ποσού 352,71 ευρώ (σχετ. το με κωδικό πληρωμής 360118280951 0201 0053 ηλεκτρονικό παράβολο, με συνημμένο τραπεζικό αποδεικτικό πληρωμής) για λογαριασμό των εναγόντων. Το εν λόγω δικαστικό ένσημο αναλογεί στο συνολικό ποσό των 32.275 ευρώ, που επιδικάστηκε προσωρινώς με την 3172/2015 δικαστική απόφαση και καταβλήθηκε στους ήδη ενάγοντες. (πηγή adjustice.gr)

Σχόλια