Θέση Νομικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus» προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/08/2022 και συγκεκριμένα Έμπειρο Ερευνητή Νομικό.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022 µε δυνατότητα ανανέωσης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου .

Συνολική αμοιβή: Έως 10.000 € συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά