Υπερβολικά χαμηλές οι αμοιβές για τους δικηγόρους που θα εκδίδουν συντάξεις (Ανακοίνωση Συντονιστικής)

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της συμμετοχής δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων:

«Τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος θεωρούν θετική την ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων σε δικηγόρους, λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου χαρακτήρα του λειτουργήματος και την ανάγκη επίλυσης ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.

Η Ολομέλεια έχει εκφράσει ήδη την έντονη αντίθεσή της ως προς την έκταση της ευθύνης των δικηγόρων, η οποία υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτή των υπαλλήλων ΕΦΚΑ, τυγχάνει δε υπέρμετρη και παντελώς άδικη η νομοθετική ρύθμιση επιστροφής των αχρεωστήτων καταβληθεισών συντάξεων και από το δικηγόρο/λογιστή σε περίπτωση σφάλματος οφειλόμενου σε βαριά αμέλειά τους, και μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου προστίμου.

Η Συντονιστική Επιτροπή, με αφορμή την από 2.7.2021 ανακοίνωση τύπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την αποζημίωση των δικηγόρων για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία, κρίνει ότι η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία για το σύνολο της διαδικασίας, που αφορά στην έκδοση της σύνταξης, και να είναι ανάλογη του εκτελούμενου έργου και της προβλεπόμενης ευθύνης, θεωρεί δε τις ανακοινωθείσες αμοιβές υπερβολικά χαμηλές για την εργασία που καλούνται να προσφέρουν οι συνάδελφοι με δεδομένη και την ύπαρξη της πρόβλεψης για επαπειλούμενες άνω κυρώσεις».

Σχόλια