Ακύρη η κατάσχεση από fund - Δεν απέδειξε ότι απέκτησε την απαίτηση, που επεδίωξε να εισπράξει με την αναγκαστική εκτέλεση

Aρ. απόφασης 248/2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης (επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εις χείρας Τραπεζικών Ιδρυμάτων ως Τρίτων), που επισπεύδεται από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας αλλοδαπής εταιρείας (fund). (Ο ανακόπτων παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά).

Ο ειδικός διάδοχος που απέκτησε την απαίτηση από Τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις, που λειτουργεί ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος, εκπροσωπώντας την αποκτώσα εταιρεία, πρέπει για να συνεχίσει την εκτέλεση, να συγκοινοποιήσει (αρ. 925 ΚΠολΔ), με την επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιητικά του έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το παράρτημα ως συνημμένο στη σύμβαση μεταβίβασης, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτουν τα προσδιοριστικά στοιχεία της σύμβασης που εκχωρήθηκε.

Ο κατάλογος των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων μίας σύμβασης μεταβίβασης, καταχωρίζεται στο στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και εξαχθέν ακριβές αντίγραφο ενσωματώνεται στη σύμβαση ως παράρτημα και συγκοινοποιείται και αυτό. Στο παράρτημα αυτό, σύμφωνα με όρο της σύμβασης μεταβίβασης, θα έπρεπε να αναγράφονται τα οφειλόμενα κεφάλαια ανά επιχειρηματική απαίτηση και ανά σύνολο, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των οφειλετών και εγγυητών και οι παρεπόμενες εμπράγματες ή ενοχικές απαιτήσεις. 

Πλην όμως από το συγκοινοποιούμενο αντίγραφο της σελίδας του οικείου παραρτήματος στην ένδικη περίπτωση, δεν προκύπτει εάν η επίδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε στην αλλοδαπή εταιρεία, καθόσον σε αυτή δεν αναγράφονται εκείνα τα στοιχεία με τα οποία το Δικαστήριο θα μπορούσε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία της επίδικης απαίτησης, δεδομένου ότι η μοναδική αναφερόμενη στο έγγραφο πληροφορία που έχει κάποια ομοιότητα με την προκειμένη απαίτηση είναι το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη. 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν στην πιστούχο, δεν ταυτίζονται με την επίδικη απαίτηση από την ως άνω σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, δεδομένου ότι στη στήλη με τίτλο «ημερομηνία σύμβασης» δεν αναγράφεται οποιαδήποτε ημερομηνία, στη στήλη με τους «αριθμούς λογαριασμού» αναγράφονται τρεις λογαριασμοί, οι οποίοι ουδόλως ταυτίζονται με τους λογαριασμούς που τηρήθηκαν από την Τράπεζα για την εξυπηρέτηση της σύμβασης, στα «ονοματεπώνυμα» δε των εγγυητών, ουδέν ονοματεπώνυμο αναγράφεται, ενώ σε κανένα σημείο της σελίδας του εν λόγω παραρτήματος, δεν αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης, το οφειλόμενο κεφάλαιο ανά τιτλοποιούμενη απαίτηση, ούτε άλλωστε οποιοδήποτε ποσό- 

Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της διαχειρίστριας εταιρείας να επισπεύσει την εκτέλεση- Δεκτή η ανακοπή, ακυρώνεται η επιταγή και το κατασχετήριο.

Δείτε την απόφαση εδώ

(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Γιώργου Λ.Καλτσα, δικηγόρου Πειραιά, τηλ. επικ. 2104119287-2104171385, κιν: 6972397827)

Ακολουθήστε το Legalnews24 στο GoogleNews εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ


Σχόλια