Θέσεις Νομικών στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Tο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 όπως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, όπως περιγράφονται  στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, να υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό του κειμένου της πρόσκλησης).

ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Νομικοί) με μεταπτυχιακό τίτλο Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή με εμπειρία σε θέματα κανονισμών ΕΕ και προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Επιθυμητή  η προηγούμενη εμπειρία σε θέματα νομικής διαχείρισης ή/και συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, όπως επίσης και η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και κειμένων νομικού-τεχνικού  περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. 

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των ανωτέρω στοιχείων (αίτηση και cv) ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Τα  στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea-research.gr

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια