Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την άσκηση δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες - 600 ευρώ το μήνα η αμοιβή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ 28242οικ/8.7.2021 "Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκή σεως Επαγγέλματος Δικηγόρου” .
Με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, ορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων αποφοίτων Νομικών Σχολών που θα κατανεμηθούν στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας για πρακτική άσκηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως και το 2023 δεν θα ξεπεράσουν τους 2.400. Στην ΚΥΑ ορίζεται η κατανομή των θέσεων επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ : 
1) Επιλέξιμοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι οι απόφοιτοι Νομικής Σχολής της Ημεδαπής ή απόφοιτοι Νομικών Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο Νομικής και δεν έχουν ξεκινήσει την πρακτική άσκηση. 
2) Ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των ασκούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου».
Στην ΚΥΑ ορίζονται επίσης τα κριτήρια επιλογής των ασκουμενων δικηγόρων καθώς και τα καθήκοντά τους ανά υπηρεσία πρακτικής άσκησης.
Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Αδικαιολόγητη απουσία του ασκούμενου Δικηγόρου, συνιστά αντίστοιχη των ημερών απουσίας του μείωση της αμοιβής του.

Σχόλια