Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4816/2021 με ρυθμίσεις για τα διοικητικά δικαστήρια και την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4816/2021 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις".
Σκοπός του νόμου (κεφάλαιο β) είναι η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου διά της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (L 284). Με το κεφάλαιο γ' σκοπούνται η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και η διευκόλυνση των πολιτών στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (παρ. 1 του άρθρου 20 του Συντάγματος), αναφορικά με τη διοικητική δικαιοσύνη.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά