Αστική ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο - Ανεπιθύμητες ενέργειες και ανεπαρκής πληροφόρηση

Βασιλική Ν. Κρικέτου, Αικατερίνη Α. Σκουτέλη: Αστική ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο - Ανεπιθύμητες ενέργειες και ανεπαρκής πληροφόρηση

Το φάρμακο αποτελεί προϊόν ιδιαίτερο, καθώς, παράλληλα με τις θεραπευτικές του ιδιότητες, δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο διφυής αυτός χαρακτήρας έχει ως αποτέλεσμα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έννοια ελαττωματικό φάρμακο να ταυτίζεται με ελλιπή ενημέρωση, όπως αυτή παρέχεται από τα πληροφοριακά έγγραφα του φαρμάκου, και όχι με ελαττωματική κατασκευή ή σύνθεση.

Το παρόν σύγγραμμα αναλύει λεπτομερώς τα στάδια από την έρευνα μέχρι την αδειοδότηση του φαρμάκου σε κανονιστικό επίπεδο, όπως και το ρυθμιστικό πλαίσιο μετά την κυκλοφορία αυτού. Παράλληλα, προβαίνει σε παράθεση της θεωρίας σε αντιπαραβολή με αντιπροσωπευτικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το ζήτημα του ελαττωματικού φαρμάκου, παρουσιάζει τη θέση του κοινοδικαίου απέναντι στο ίδιο θέμα και εντέλει επισημαίνει κομβικά ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική νομολογία και τα οποία, εκ της πρακτικής τους αξίας, ενδιαφέρουν κάθε εμπλεκόμενο στο φαρμακευτικό χώρο. (εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλας)

Σχόλια