Θέσεις Νομικών στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αποζηµίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 3-1-2022 έως 31-12-2022. Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις για την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  • Δίκαιο της Θάλασσας: Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο
  • Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών/Νομοθεσία -Νομολογία-Πράξη
  • Εφαρμογές του Ανθρωπιστικού Δικαίου στις σύγχρονες Συγκρούσεις

Απαιτείται μεταξύ άλλων πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι την 30 Ιουνίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια