Τα μέτρα για τον περιορισμό του ιού Covid-19 ως λόγος ανώτερης βίας για την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (ΝΣΚ)

ΝΣΚ Γνωμοδότηση αρ.29/2021: Ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας, θεωρείται και η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19.

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται εάν η μισθώτρια εταιρεία του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ, το οποίο κείται στην πόλη των Αθηνών, ιδιοκτησίας του e ΕΦΚΑ, επικαλείται βάσιμα την ύπαρξη ανωτέρας βίας (κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2020 έως και Μάϊο 2020) εξαιτίας της πανδημίας του ιού Convid-19, ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου υποχρεούται να εκπληρώσει την συμβατική υποχρέωσή της για την πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων στο ακίνητο και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης ποια πρέπει να είναι η χρονική διάρκεια της παράτασης αυτής και ο τύπος τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί η αποδοχή του αιτήματος αυτού, καθώς και εάν υφίσταται υποχρέωση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που προσκόμισε η μισθώτρια εταιρεία, όπως και εάν αυτή δικαιούται, βασίμως, να επανέλθει ζητώντας παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της, με την επίκληση λόγου ανωτέρας βίας, οσάκις η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού. 

Τέλος, ερωτάται εάν η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ υποχρεούται ή όχι να καταγγείλει την προκείμενη μισθωτική σύμβαση επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979 και εάν υποχρεούται να χορηγήσει αντίγραφα από τον φάκελο της συγκεκριμένης μισθωτικής σύμβασης, τα οποία αφορούν την εξέλιξη της σύμβασης αυτής, μετά την υπογραφή της, σε εταιρεία η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό για την μίσθωση του προαναφερόμενου ξενοδοχείου.

Απάντηση: Κατά την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων στις διατάξεις του άρθρου 14 της σύμβασης του e ΕΦΚΑ με τη μισθώτρια εταιρεία, για την εκμίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αθηναϊκό ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας, θεωρείται και η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, ενώ δεν απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτική πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e ΕΦΚΑ.

Επίσης, η μισθώτρια εταιρεία δεν δύναται να επανέρχεται με το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής ανωτέρας βίας και εντεύθεν της παράτασης του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρόνου για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανονιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού Covid-19, ενώ για το ζήτημα της χρονικής ισχύος των τραπεζιτικών εγγυητικών επιστολών, τις οποίες αυτή προσκόμισε, πρέπει να συμφωνηθεί και να επιτευχθεί η παράταση της χρονικής ισχύος των εγγυητικών επιστολών για ίσο χρόνο, με την παράταση των επενδυτικών και των λοιπών συμβατικών εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

Περαιτέρω, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να προβεί στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, για την κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, καθόσον αυτές δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δύναται, προς τούτο, να προσφύγει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και, συμπληρωματικά, στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 34/1995.

Τέλος, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWS WORLD INVESTMENTS SARL», για την χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης, καθόσον αυτό τυγχάνει αόριστο.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά