Αίτηση εξαίρεσης όλων των δικαστών του Εφετείου - Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη κοινοποίησης της αίτησης στον αντίδικο

AΠ 351/2020 (πολ): Αίτηση εξαίρεσης όλων των δικαστών του Εφετείου - Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης καθώς αυτή δεν κοινοποιήθηκε στον αντίδικο.

«Κατά τη διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 ΚΠολΔ δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι γραμματείς με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στα επόμενα έξι εδάφια της ως άνω παραγράφου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 58 του ίδιου Κώδικα, η αίτηση για την εξαίρεση που υποβάλλεται πριν από τη συζήτηση, γίνεται με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Στο δικόγραφο, μπορεί να σωρευθεί και αίτηση για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, η οποία δικάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΚΠολΔ. Για την επ' ακροατηρίου συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης καλούνται, με επίδοση αντιγράφου της αίτησης και κλήση για τη δικάσιμο που ορίστηκε, προκειμένου να παραστούν, όλοι οι διάδικοι της κύριας δίκης, ώστε να πληρωθεί η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και να παρασχεθεί στον αντίδικο του αιτούντος την εξαίρεση, η δυνατότητα να υπερασπισθεί του δικαιώματός του να μη στερηθεί του φυσικού του δικαστή. Η μη κλήτευση των διαδίκων καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης. 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 29-3-2013 αίτησή του, ο αιτών Β. Π., ζητεί την εξαίρεση όλων των δικαστών του Εφετείου Δωδεκανήσου και την παραπομπή της αίτησης αυτής σε άλλο Εφετείο, επιπλέον δε, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εξαίρεσης, την εκδίκαση της ασκηθείσας ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου από 26-3-2019 έφεσης της Χ. Χ. κατά της 22/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Η αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου την 18-4-2019 και ο Πρόεδρος του Τμήματος τούτου όρισε δικάσιμο για τη συζήτηση αυτής την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας (6-5-2019). Επίσης, όρισε προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης στην αντίδικο του αιτούντος μέχρι την 25-4-2019. Όμως, από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει κοινοποίηση της αίτησης εξαίρεσης στην αντίδικο του αιτούντος. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά